مشاوره، طراحی، اجرا و پشتیبانی تقاطع های هوشمند و چراغ های راهنمائی

مشاوره، طراحی، اجرا و پشتیبانی تقاطع های هوشمند و چراغ های راهنمائی و رانندگی فرمان پذیر

تقاطع ها مهمترین گلوگاه های ترافیکی در سطح معابر شهری بوده وحل معضلات و گره های ترافیکی آنها با رویکردی

منسجم و یکپارچه، گامی حیاتی و اساسی در ساماندهی ترافیک شبکه معابر سطح شهر می باشد.

در عصر تکنولوژی و در دنیای امروز، اختصاص زمان سبز به محورها بر اساس حجم ترافیک عبوری در هر لحظه و ایجاد

هماهنگی در شبکه حمل و نقل شهری، تنها توسط سیستم های هوشمند کنترل مرکزی چراغ های راهنمایی تقاطعات انجام می پذیرد.

شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان کلیه نیازهای این سیستم را با بالاترین استاندارد و تکنولوژی روز دنیا ارائه می نماید.