هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی

هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی

جهت بهبود در روند مدیریت پارکینگ های طبقاتی امروزه از سیستم های هوشمند در پارکینگ ها استفاده می گردد.

که شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان در این زمینه فعالیت دارد و توانسته است با دانش خود در زمینه ITS در پیشبرد

اهداف هوشمندسازی حمل و نقل کشور عزیزمان ایران قدم بردارم.

موارد ذیل از جمله فعالیت های شرکت مهندسی پایاتدبیر پاکان در این زمینه میباشد:

  • نظارت دقیق بر روند تردد خودروها
  • نظارت دقیق بر ورود و خروج افراد
  • نظارت تصویری جهت تطبیق خودروهای ورودی و خروجی
  • راهنمایی خودروها برای پارک

هوشمندسازی پارکینگ مهر و ماه در قزوین، از پروژهای انجام شده این شرکت می باشد، که در پاییز سال 1395

با حضور ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی و هیئت دولت افتتاح شد.

نحوه عملکرد سیستم هوشمند پارکینگ

در مقابل هر جایگاه پارک یک دوربین پلاک خوان قرارداده می شود تا از این طریق پلاک خودرو پارک شده

در جایگاه ثبت و بر روی سرور ذخیره شود و اطلاعات از طریق نرم افزار پردازش گردد. همچنین در بالای

هر جایگاه LED هایی نصب می شود که نشانگر پر، خالی و یا رزرو بودن جایگاه است.