بهسازی تجهیزات تونل های شهری تهران

شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان بر پایه دانش و تجربه متخصصین مجرب در حوزه مدیریت ترافیک و سیستم های کنترل

برای بزرگراه ها و تونل ها، بدل به یکی از پیمانکاران توانمند در این حوزه شده است. این شرکت با کسب تجارب بسیار در

راستای راه اندازی تونل های شهری توانایی مشاوره، خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات لازم جهت هوشمند سازی تونل های

شهری را دارا می باشد.

  • بهسازی تجهیزات تونل های شهری تهران توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان
  • به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری scada
  • به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری AID
  • به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری SOS
  • به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری RTV
  • به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری Fire Fighting
  • به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاریاعلان و اطفاء حریق
  • به روز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم تشخیص ارتفاع OHD
  • کنترل سیستم AIDو روشنایی با نرم افزار Scada
  • نصب redundant UPS system