زنجان

 

پروژه با شهرداری زنجان

این قرارداد مربوط به فروش تجهیزات سامانه ثبت تخلف سرعت و نصب تجهیزات موضوع قرارداد می باشد.

شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان کلیه امور مربوط به خرید، نصب و راه اندازی را انجام نمود به نحوی که منجر

به اخذ تاییدیه از پلیس و اخذ کد جریمه برای دوربین های هر معبر گردید.