شهرداری اسلام شهر

قرارداد با کنترل ترافیک اسلامشهر 

 

موضوع این قرارداد تامین تجهیزات و تعمیر چراغ های راهنمایی و دوربین های

ترافیکی می باشد. کلیه امور مربوط به روز رسانی، نصب، راه اندازی و پشتیبانی

توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان طی یک سال صورت پذیرفت.