اداره راه مشهد

قرارداد با اداره راه مشهد

 

موضوع قرارداد نصب و تعمیر و نگهداری فیبر و دوربین های نظارتی می باشد که شرکت مهندسی پایا تدبیرپاکان

کلیه امور خرید و نصب و راه اندازی و تمامی امور عمرانی را طی یکسال شمسی انجام و پشتیبانی نمود.