فیبر و دوربین های نظارتی تهران

فیبر و دوربین های نظارتی تهران

 

موضوع قرارداد اجرای عملیات برقی دوربین های نظارت تصویری، تجهیزات ترافیکی و نصب فیبر نوری می باشد.

کلیه امور تامین، نصب، راه اندازی و پشتیبانی موضوع قرارداد توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان از دو سال

گذشته تا پایان سال 1398 ادامه داشت.