تونل توحید

تونل توحید

تعمیر  و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلان

و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل توحید موضوع قرارداد بوده که توسط شرکت مهندسی

پایا تدبیر پاکان از یک سال گذشته در حال انجام می باشد. در صورت نیاز به تامین

تجهیزات، نصب و  راه اندازی شرکت می بایست کلیه اقدامات را انجام دهد. 

این پروژه تا اول اسفند 1399 توسط تیم فنی و مهندسی این شرکت انجام شد.