تونل نیایش

تونل نیایش

تعمیر  و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه،

اعلان و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل نیایش موضوع قرارداد بوده که توسط شرکت

مهندسی پایا تدبیر پاکان از یک سال گذشته در حال انجام می باشد. در صورت نیاز به

تامین تجهیزات، نصب و  راه اندازی شرکت می بایست کلیه اقدامات را انجام دهد. 

این پروژه تا پایان سال 1399 توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان طی برنده شدن مناقصه اجرا گردید.