تونل امیرکبیر

تونل امیر کبیر

تعمیر  و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی،

تهویه، اعلان و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل امیرکبیر موضوع قرارداد بوده

که توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان از دو سال گذشته تا پایان تیر 1398 ادامه داشت. 

شایان ذکر است در صورت نیاز به تامین تجهیزات، نصب و  راه اندازی شرکت می بایست کلیه اقدامات را انجام می داده.