تونل رسالت

تونل رسالت

تعمیر  و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلان و اطفاء

حریق و مراکز کنترل نونل رسالت موضوع قرارداد بوده که توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان

از سه سال گذشته در حال انجام می باشد. در صورت نیاز به تامین تجهیزات، نصب و  راه اندازی

شرکت می بایست کلیه اقدامات را انجام دهد

این پروژه پس از چندین سال متوالی   در پایان  بهمن 1399 به اتمام رسید.