تعمیر، نگهداری و بهره برداری از 220 سامانه پلاک خوان محدوده طرح ترافیک

این پروژه با همکاری شرکت دناوب به صورت کنسرسیوم در حال اجرا می باشد.