تعمیر، نگهداری و بهره برداری از 249 سامانه پلاک خوان تردد و تخلف

این پروژه با همکاری شرکت دناوب به صورت کنسرسیوم در حال اجرا می باشد.