اداره راه تهران

این پروژه شامل کلیه عملیات عمرانی، برقی، مخابراتی و سایر عملیات مورد نیاز می باشدکه توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان در حال اجرا می باشد.