تونل توحید

تعمیر  و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلان و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل توحید موضوع قرارداد بوده که توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان از یک سال گذشته در حال انجام می باشد. در صورت نیاز به