تونل نیایش

تعمیر  و نگهداری سیستم های هوشمند حمل و نقل، توزیع برق، روشنایی، تهویه، اعلان و اطفاء حریق و مراکز کنترل تونل نیایش موضوع قرارداد بوده و برای دومین سال متوالی توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان در حال انجام می باشد. در صورت نیاز به تامین تجهیزات، نصب و  راه اندازی شرکت می بایست کلیه اقدامات را انجام دهد.