تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری و تلویزیون های شهری (VMS)

 

تأمین، تعمیر و نگهداری تابلوهای متغیر خبری و تلویزیون های شهری (موجود و در حال توسعه) موضوع قرارداد بوده و تا کنون به مدت بیش از یک سال توسط شرکت مهندسی پایا تدبیر پاکان در حال انجام می باشد.